ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Inleiding


1.1 Voor de leesbaarheid van het document hebben we gekozen voor de “wij” vorm. Waar ‘wij’ of ‘ons’ staat wordt Claire en Arie Seelen en Moeiteloos Welzijn bedoeld.

De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door

Top Solutions VOF | Moeiteloos Welzijn

Markhoek 121

4835 JR Breda

Kamer van Koophandel nummer 59665688

Contact via: info@moeitelooswelzijn.nl


Artikel 2 Voorwaarden deelname programma

2.1 De programma’s en/of producten vermeld op de website www.moeitelooswelzijn.nl zijn gericht op het welzijn van de koper.

2.2 Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers.

2.3 In al onze programma’s hebben wij onze talenten, kennis en energie samengevoegd.

Zelf moet je naast het volgen van een van de programma’s blijvend dagelijks aandacht besteden aan de praktische uitoefening.

Dit geldt voor de Moeiteloos Welzijn, alle andere aangeboden programma’s en van aangereikte extra technieken.

Het succes is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. We kunnen niet garanderen dat jouw leven getransformeerd wordt. Wel zullen wij ons inspannen zodat je de juiste handvatten hebt om bij te dragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Binnen de grenzen van het aangeschafte programma staan wij voor je klaar.

2.4 Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde producten en informatie afkomstig is van externe bronnen.

Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.


Artikel 3 Afkoelingsperiode

3.1 Je kunt tot 14 dagen na de aankoop van de Moeiteloos Welzijn of elk ander programma/product vermeld op de website gebruik maken van de niet goed geld terug garantie.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 De prijzen van de programma’s/producten staan vermeld op onze website. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 6 of 21% BTW.

4.2 Betaling kan in één keer, of in termijnen worden voldaan. Dit staat vermeld bij het te kopen programma/product. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.


Artikel 5 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.

5.1 Op de teksten, materialen van al onze programma’s/producten bezitten wij of de licentiehouder de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na het volgen van een programma/aankopen van een product mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij we hiervoor vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij we hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.


Artikel 6 Materialen

6.1 Wij streven ernaar de materialen levenslang online voor onze deelnemers toegankelijk te houden, maar we kunnen dit niet garanderen. Als wij de materialen gaan verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zullen wij dit altijd 1 (één) maand van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Wij versturen dit bericht altijd naar het laatste e-mailadres dat je aan ons bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor eigen risico.


Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het gekochte programma of een product dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons laten weten, door ons een mail te sturen naar info@moeitelooswelzijn.nl.

Wij ontvangen dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat we in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma,

onderdeel v.e. programma of aankoop van een product aan ons melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.


Artikel 8 Aansprakelijkheid


8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst betaalde prijs, exclusief BTW.

8.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. Ook valt hieronder lichamelijk en/of geestelijk onwelzijn. V.w.b producten die wij betrekken van andere licentiehouders verwijzen wij naar hun aansprakelijkheidsbeleid.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat wij in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.


Artikel 9 Privacy

9.1 Wij nemen de privacy van onze deelnemers serieus en wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. Wij houden ons aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.


Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen ons en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Wij zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

10.4 De informatie vermeld in de Disclaimer maakt eveneens onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden


Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen wij altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat wij een geschil aan de rechter voorleggen.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen wij geschillen voorleggen aan de rechter te Breda.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

13.1 Wij zijn bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2 Wij zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.